Thủ tục tách thửa đối với quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung

24/06/2022 | 10:49 7 lượt xem Thanh Loan

Hiện nay, việc tách thửa diễn ra rất phổ biến. Mục đích của việc tách thửa này thường là để tặng cho hoặc đem bán lấy lời. Vậy thủ tục tách thửa đối với quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung bao gồm những gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để nắm bắt thêm quy định khi tách thửa.

Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Điều kiện tách thửa quyền sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013; Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 11 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; tách thửa cần những điều kiện sau:

– Đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Khỏa 3 Điều 186; và trường hợp nhận thừa kế tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý:

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn.

– Nếu tách thửa mà tạo thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa.

– Theo quy định của UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương thì một số địa phương chỉ cần đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được tách thửa (không bắt buộc có Giấy chứng nhận).

Hồ sơ, Thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung

Căn cứ vào Điều 19, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25-5-2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực
hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai được sửa đổi, bổ
sung bởi Khoản 6 Điều 29 Nghị định 88/2009NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai năm 2003 (Luật đất đai năm 2013) có quy định:

Thủ tục tách thửa đối với quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung
Thủ tục tách thửa đối với quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung

Hồ sơ tách thửa

 • Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa;
 • Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Việc tách thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
 • Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa lập một bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường.
 • Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;
 • Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp;
 • Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thử
 • Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường để chỉnh lý

Trường hợp mà bạn cung cấp, bạn muốn tách thành 02 thửa đất. Vậy hồ sơ của bạn sẽ nộp theo thủ tục sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường;
 • Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính
 • Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;
 • Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới;
 • Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 • Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất.

Thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất

Quá trình thực hiện thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã; phường; thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; quận; thị xã; thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện); hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa tổ chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

– Đối với nơi đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ; chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày; cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ; trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ (trong đó ghi ngày hẹn trả kết quả).

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

– Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT có trách nhiệm thực hiện:
+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách; hợp thửa;
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Các trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; do tách hộ gia đình hoặc do nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì công việc của phòng TN&MT cũng tiến hành tương tự như trên và một số thủ tục khác như: đăng ký biến động; xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp; …

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục tách thửa đối với quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Lệ phí, phí tách thửa là bao nhiêu?

Khi thực hiện tách thửa, cá nhân tổ chức có nghĩa vụ tài chính như sau:
– Thuế thu nhập cá nhân= 2% x Giá chuyển nhượng (Đối với trường hợp tách thửa do chuyển nhượng quyền sử dụng đất)
– Lệ phí trước bạ (Đối với cá nhân tổ chức yêu cầu cấp Giấy chứng nhận QSĐ đối với thửa mới)= (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)
– Phí đo đạc, bản đồ địa chính
Trong trường hợp này, bạn không cung cấp bạn ở tỉnh nào nên chúng tôi không thể tính được cụ thể phí mà bạn phải nộp.

Có được chuyển đổi mục đích sử dụng sau khi tách thử đất không?

Sau khi tách thửa đất, nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Người có nhu cầu có thể thực hiện theo thủ tục như bình thường. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013.

Mua chung đất có được phép tách thửa không?

Trường hợp nhiều người cùng góp tiền mua chung thửa đất; về bản chất là sở hữu chung theo phần; nên sẽ xác định được diện tích của các bên theo số tiền mà các bên đã góp; hoặc theo sự thỏa thuận của các bên.
Nhiều người mua chung thửa đất; nhưng khi có nhu cầu tách thửa; thì được phép tách thửa nếu đáp ứng đủ điều kiện