Thay đổi thông tin người nộp thuế đất phi nông nghiệp thế nào?

29/05/2024 | 09:20 52 lượt xem Trang Quỳnh

Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có một định nghĩa cụ thể và chi tiết về thuế đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, người dân có thể hiểu rằng thuế đất phi nông nghiệp là một khoản tiền mà các tổ chức, đơn vị, cá nhân, và hộ gia đình phải đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Đây là một loại thuế áp dụng đối với đất sử dụng cho mục đích không phải nông nghiệp, bao gồm đất ở đô thị, đất ở nông thôn sử dụng cho các hoạt động phi nông nghiệp như kinh doanh, sản xuất, và các mục đích khác ngoài nông nghiệp. Vậy sẽ thực hiện Thay đổi thông tin người nộp thuế đất phi nông nghiệp thế nào?

Những ai phải nộp thuế đất phi nông nghiệp?

Việc đóng thuế đất phi nông nghiệp nhằm mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời khuyến khích việc sử dụng đất hiệu quả và hạn chế tình trạng đầu cơ, bỏ hoang đất. Các khoản thu từ thuế đất phi nông nghiệp còn được sử dụng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng, và các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội khác, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Đối tượng nộp thuế đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 3 Thông tư 153/2011/TT-BTC bao gồm nhiều nhóm khác nhau, tùy thuộc vào quyền sử dụng đất và tình trạng pháp lý của đất. Cụ thể, người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân, hoặc tổ chức có quyền sử dụng đất và thuộc đối tượng chịu thuế. Trong trường hợp cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, thì người đang sử dụng đất đó vẫn phải nộp thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế đất còn bao gồm những trường hợp được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất để làm dự án. Khi đất được cho thuê theo hợp đồng, người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế, thì người có quyền sử dụng đất sẽ là người phải nộp thuế. Trong tình huống đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp, trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất sẽ là người phải nộp thuế.

Đối với mảnh đất có nhiều người cùng chung quyền sử dụng, người nộp thuế sẽ là người đại diện hợp pháp của những người có quyền sử dụng đất đó. Khi người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng chính quyền sử dụng đất để hình thành pháp nhân mới, nếu đất thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thì pháp nhân mới sẽ là người phải nộp thuế. Nếu quyền sử dụng đất được chuyển nhượng cho một tổ chức hoặc cá nhân khác, người nộp thuế sẽ là người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thay đổi thông tin người nộp thuế đất phi nông nghiệp thế nào?

Những quy định này nhằm đảm bảo rằng người có quyền sử dụng đất phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế, bất kể tình trạng pháp lý của đất hoặc các thỏa thuận hợp đồng liên quan. Điều này giúp duy trì sự công bằng và minh bạch trong việc thu thuế đất phi nông nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng nguồn thu từ thuế đất được quản lý và sử dụng hiệu quả.

Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm những gì?

Đối tượng phải nộp thuế đất phi nông nghiệp rất đa dạng, bao gồm cả các tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, hộ gia đình và cá nhân. Mặc dù hiện nay pháp luật chưa đưa ra một định nghĩa cụ thể, nhưng các quy định về thuế đất phi nông nghiệp đã được chi tiết hóa trong các văn bản pháp luật liên quan, giúp người dân và các tổ chức có thể thực hiện nghĩa vụ thuế của mình một cách rõ ràng và đúng quy định.

Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần phải nộp được chia thành hai trường hợp cụ thể, mỗi trường hợp yêu cầu các loại giấy tờ và biểu mẫu khác nhau.

Thứ nhất, đối với trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

  • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế, sử dụng mẫu số 01/TK-SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN áp dụng cho tổ chức. Các mẫu tờ khai này được ban hành kèm theo Thông tư 153/2011/TT-BTC.
  • Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

Thứ hai, đối với trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 03/TKTH-SDDPNN, cũng được ban hành kèm theo Thông tư 153/2011/TT-BTC.

Các yêu cầu này được quy định chi tiết tại Điều 15 của Thông tư 153/2011/TT-BTC. Việc tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định về hồ sơ khai thuế không chỉ giúp đảm bảo tính pháp lý cho người sử dụng đất mà còn góp phần quản lý thuế hiệu quả, công bằng.

Thay đổi thông tin người nộp thuế đất phi nông nghiệp thế nào?

Nguyên tắc khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp yêu cầu người nộp thuế phải khai chính xác các thông tin vào Tờ khai thuế. Các thông tin này bao gồm tên, số CMND/CCCD, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế của người nộp thuế, cũng như các thông tin về thửa đất chịu thuế như diện tích và mục đích sử dụng. Nếu thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận, người nộp thuế phải khai đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận, bao gồm số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, và hạn mức (nếu có).

Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp xã có trách nhiệm xác định các chỉ tiêu trong phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế để làm căn cứ tính thuế. Đối với tổ chức, khi cần làm rõ một số chỉ tiêu liên quan làm căn cứ tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên và Môi trường sẽ xác nhận và gửi cơ quan Thuế.

Hàng năm, nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp, người nộp thuế không phải thực hiện khai lại. Trong trường hợp có sự thay đổi về người nộp thuế, người mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi. Tương tự, nếu có yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m² đất tính thuế), người nộp thuế cũng phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh yếu tố đó.

Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với đất ở. Người nộp thuế thuộc diện phải kê khai tổng hợp phải lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế đã chọn và đăng ký.

Đối với tổ chức, việc kê khai và nộp hồ sơ khai thuế thực hiện tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. Đối với hộ gia đình, cá nhân có các quy định cụ thể về việc kê khai thuế cho đất ở tùy thuộc vào tình huống sở hữu đất và hạn mức đất.

Trong trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng hoặc giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế phải kê khai bổ sung theo mẫu số 01/TK-SDDPNN hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố đó. Nếu phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót, người nộp thuế cũng được phép khai bổ sung, kể cả khi phát hiện sai sót sau ngày 31/3 của năm sau. Hồ sơ khai thuế bổ sung có thể nộp vào bất cứ ngày làm việc nào. Đối với tổ chức, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế bổ sung phải trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế hoặc thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Các nguyên tắc và quy định này được nêu rõ tại Điều 16 của Thông tư 153/2011/TT-BTC, nhằm đảm bảo việc khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện đúng quy định, minh bạch và hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

Vấn đề Thay đổi thông tin người nộp thuế đất phi nông nghiệp thế nào?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tư vấn luật đất đai luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tư vấn pháp lý về Chuyển đất nông nghiệp sang đất sổ đỏ, vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp:

Thuế đất phi nông nghiệp có vai trò như thế nào?

Vai trò của thuế đất phi nông nghiệp chính là giúp tăng cường quản lý đối với đất đai, khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất phải tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả, góp phần vào việc làm hạn chế đầu cơ đất, khuyến khích thị trường nhà đất phát triển lành mạnh.

Thời hạn nộp thuế phi nông nghiệp lần đầu là khi nào?

Thời hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo đến người phải nộp thuế.