Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

06/09/2022 | 18:32 9 lượt xem Thanh Thùy

Chào Luật sư, tôi và người quen có ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi và họ có thỏa thuận sẽ giao hết tiền vào lần ký hợp đồng và công chứng. Ngoài ra còn một số thỏa thuận bên kia hướng dẫn tôi nên cho vào phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định những nội dung nào? Phụ lục hợp đồng có gì khác so với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dung đất? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Quan niệm về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thế nào?

Điều 500 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS năm 2005) quy định: “Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất”. Từ quy định này có thể thấy rằng chuyển quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất được phép chuyển quyền sử dụng đất đối với các phần diện tích thuộc quyền sử dụng tương ứng với nghĩa vụ thực hiện với Nhà nước: bao gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ là một trong các hình thức của chuyển quyền sử dụng đất nói chung mà thôi.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rất dễ bị nhầm lẫn với hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất. Chuyển nhượng và chuyển đổi đều là hình thức chuyển quyền sử dụng đất, theo đó Nhà nước chấm dứt quyền sử dụng đất của bên này để thiết lập quyền sử dụng đất cho bên kia. Tuy nhiên, hai hình thức này khác nhau ở chỗ là nếu như trong quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng của quan hệ là “đổi quyền sử dụng đất lấy tiền” thì trong quan hệ chuyển đổi quyền sử dụng đất, đối tượng của quan hệ lại là “đổi quyền sử dụng đất lấy quyền sử dụng đất”. Trong quan hệ chuyển đổi quyền sử dụng đất này, các bên có thể thỏa thuận chuyển tiền cho nhau để bù đắp giá trị chênh lệch giữa hai thửa đất, những mục đích cơ bản và cũng là vấn đề cả người sử dụng đất lẫn cơ quan quản lý nhà nước quan tâm là các bên đổi quyền sử dụng đất cho nhau.

Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?
Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Điều kiện thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015 và Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện để hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực như sau:

Thứ nhất, chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.

Thứ hai, chủ thể có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.

Thứ ba, chủ thể tham gia vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải hoàn toàn tự nguyện.

Thứ tư, mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải công chứng, chứng thực.

Thứ năm, việc công chứng đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Khi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên có liên quan sẽ phải thỏa thuận và đưa ra một bản hợp đồng chuyển nhượng chính thức làm cơ sở pháp lý để giải quyết những mâu thuẫn về quyền lợi phát sinh về sau. Kèm theo hợp đồng sẽ là một bản phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm làm rõ toàn bộ những điều khoản mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc bổ sung vào đó một số điều khoản phụ không bắt buộc thực hiện những hai bên có thể thực hiện vì trách nhiệm và đảm bảo được quyền lợi cho bên kia.

Cũng giống như một bản hợp đồng chính thức, bản phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng cần phải có đầy đủ những thông tin của các bên tham gia hợp đồng, các nội dung chuyển nhượng, ghi rõ số tiền và thời hạn thanh toán, trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng,… Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực cùng với hiệu lực của hợp đồng, bản phụ lục sẽ được kèm theo hợp đồng để giúp cho hợp đồng trở nên chặt chẽ, nhất quán và đạt được kết quả cao hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “………………………………………………………………………………………..”

Thành: “……………………………………………………………………………………”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

    BÊN A                                                                                                  BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                  (Ký, đóng dấu)

Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thì cần lưu ý những vấn đề gì?

Hiện nay hợp đồng có nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, Hợp đồng thế chấp… Trong đó ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng.

Có thể dựa trên vào tên Hợp đồng và mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các bên giao kết.

Đồng thời còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để có thể liệt kê chính xác. Cụ thể:

+ Trong trường hợp chủ thể giao kết là cá nhân thì ghi những nội dung: Họ và tên, năm sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại …

+ Còn trong trường hợp chủ thể giao kết là tổ chức, pháp nhân thì cần ghi rõ các thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm với thông tin về người đại diện.

Các nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này như sau:

+ Trong trường hợp sửa đổi, bổ sung thì cần ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì.

+ Trong trường hợp hủy bỏ điều khoản nào thì ghi rõ là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng…..

Từ các thông tin đã có, thì bạn đang được con trai mua cho một mảnh đất và làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên bạn chưa có kiến thức nhiều về phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?
Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của tư vấn luật Đất đai về vấn đề Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất,giá đất bồi thường khi thu hồi đất, giá đền bù đất 50 năm, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ,t ách sổ đỏ cho con, mẫu đơn xin thay đổi tên trong sổ đỏ, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai, mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế…, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Bộ luật Dân sự quy định về việc sửa đổi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thế nào?

– Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó.

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ra sao?

– Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
– Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành.

Đăng ký quyền sử dụng đất hiện nay ra sao?

Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để đăng ký quyền sử dụng đất cho Bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai (trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án), trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng tự nguyện làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.