Thẻ: Việc xác định loại đất được dựa trên một trong các căn cứ