Thẻ: Sổ đồng sở hữu có tách được không theo quy định mới?