Thẻ: Nhà thuê của nhà nước có được chuyển nhượng hay không?