Thẻ: Nhà ở xã hội mua được 05 năm nhưng chưa thanh toán hết thì có thể bán hay không?