Thẻ: Nhà đồng sở hữu có tách sổ riêng được không theo quy định mới?