Thẻ: Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải cấp theo từng thửa đất;