Thẻ: Người đã trả nhà ở công vụ thì có được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội hay không?