Thẻ: Người bán nhà không nộp thuế thu nhập cá nhân có được không?