Thẻ: Diện tích đất thực tế nhỏ hơn sổ đỏ có được đo đạc làm lại sổ đỏ mới không?