Thẻ: Có thể bàn giao nhà khi chưa nhận đủ tiền hay không