Thẻ: Cho thuê lại tài sản theo quy định pháp luật;