Thẻ: 2 trường hợp được trả lại đất đã mua thuộc quy hoạch