VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Thủ tục cấp giấy - Hợp đồng nhà đất - Giải quyết tranh chấp

Văn phòng tư vấn luật đất đai - Luật sư Quang Thái

Văn bản pháp luật 

Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Tên tập tin: van-ban/01-_42_2012_Nghi-dinh-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua.pdf
Kích thước: 143.54 KB | Download Tải về | Lượt tải: 462

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến  đầu tư xây dựng cơ bản
Tên tập tin: van-ban/02 - 38.2009.QH12-Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua cac luat lien quan den dau tu xay dung co ban.doc
Kích thước: 78.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 409

Quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp

Quy định về hạn mức nhận chuyển  quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân  để sử dụng vào mục đích nông nghiệp
Tên tập tin: van-ban/03 - 23856-quy dinh ve han muc nhan chuyen.doc
Kích thước: 36.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 448

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai
Tên tập tin: van-ban/04-45121_45116_ND43_huong_dan_Luat_dat_dai_2013.doc
Kích thước: 498.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 611

Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai

Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai
Tên tập tin: van-ban/05-94504_L34QH-luat-sua-doi-bo-sung.doc
Kích thước: 36.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 617

Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  khi nhà nước thu hồi đất
Tên tập tin: van-ban/06-nghi_dinh_47_ve_boi_thuong_ho_tro_tai_dinh_cu.doc
Kích thước: 158.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 405

Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Tên tập tin: van-ban/07-Thong tu 37_2014_TT-BTNMT ve boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat.doc
Kích thước: 61.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 413

Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Tên tập tin: van-ban/08-Thongtu so 28 ve thong ke kiem ke ngay 02.6.2014.doc
Kích thước: 341.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 416

Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Tên tập tin: van-ban/09-thong tu quy dinh ve ho so giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat, thu hoi dat.pdf
Kích thước: 875.53 KB | Download Tải về | Lượt tải: 443

Thông tư quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

Thông tư quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính
Tên tập tin: van-ban/10-tt_17-2010_quy_dinh_chuan_du_lieu_dia_chinh.docx
Kích thước: 350.73 KB | Download Tải về | Lượt tải: 487
Pháp luật đất đai

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch